Dai Ha Thinh Google
Danh mục sản phẩm
10/05/2021
Ban Chống dịch Covid - 19
Đại Hà Thịnh chung tay đẩy lùi Covid

CÔNG TY MAY XK

ĐẠI HÀ THỊNH

Số : 01/QĐPCD.Covid/2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                 QUYẾT ĐỊNH

(V/v  Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona  )

-----------------------------

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MAY XK ĐẠI HÀ THỊNH

                                        

- Căn cứ vào Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra;

- Căn cứ vào Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống trước các diễn biến phức tạp của Virus Corona;

- Căn cứ hướng dẫn hoạt động của Trung tâm y tế Huyện Thuận Thành về biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

- Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân Sự.

 

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virs Corona tại Công ty TNHH May Xuất Khẩu Đại Hà Thịnh  gồm các ông, bà có tên sau;

1. Ông : Nguyễn Ngọc An – Giám Đốc Công ty – Trưởng ban.

2. Ông : Hoàng Thụ - Phó Giám Đốc Công ty – Phó ban.

3. Bà : Nguyễn Thị Núi – Chủ Tịch Công đoàn – Thành viên.

4. Bà : Lê Thị Ngần – Trưởng phòng hành chính nhân sư – Thành viên.

5. Bà : Nguyễn Hải Hà Dung – Trưởng phòng kế toán – Thành viên.

6. Bà : Nguyễn Thị Mừng – Trưởng phòng kinh doanh – Thành viên

7. Bà : Lý Thị Hạnh – Tổ trưởng sản xuất – Thành viên.

8. Ông : Nguyễn Viết Khiên : Tổ trưởng bảo vệ - Thành viên

9. Ông : Đỗ Công Cảnh : Đội viên tổ bảo vệ - Thành viên

10. Bà : Trần Thị Thảo : Tổ trưởng tạp vụ - Thành viên

11. Bà :  Ngô Thị Hằng : Nhân viên tạp vụ - Thành viên

Điều 2 : Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virs Corona tại Công ty TNHH May Xuất Khẩu Đại Hà Thịnh  có nhiệm vụ ;

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tới cán bộ, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra và thực hiện các quy định về phòng chống theo đứng quy định của Pháp luật và kịp thời báo cáo tham mưu cho Trưởng Ban.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4 : Phòng hành chính và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định và thi hành.

Nơi nhận :                                            Thuận thành ngày 08 tháng 03 năm 2020

   - Các phòng ban                                   CÔNG TY TNHH MAY XK ĐẠI HÀ THỊNH

   - Niêm yết tại bảng tin

  - Lưu văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập: 1,331,159
Số người đang online: 1